Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เรามีการปรับระบบความปลอดภัย
  • ข่าวสารบ้างประเภทผู้ใช้ปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อรับข่าวสารทั้งหมดกรุณาสมัครสมาชิก และยืนยันตัวตนของท่าน
  • ปีใหม่นี้ขอให้สมาชิกทุกท่านสมหวังในสิ่งปราถนาตลอดปี และตลอดไป
:: Home โครงสร้างหลักสูตร
Article Index
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร 2544
หลักสูตร 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้
All Pages

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 กลุ่มสาระจำนวน ชั่วโมง : สัปดาห์รวมทั้งปี
 ป.1ป.2ป.3
 ภาษาไทย666240
 คณิตศาสตร์555200
 วิทยาศาสตร์22280
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม22280
 ประวัติศาสตร์

1

1

1

40

 สุขศึกษาและพลศึกษา22280
 ศิลปะ22280
 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี11140
 ภาษาต่างประเทศ11140
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน333120
 สาระเพิ่ม----
      
 รวมเวลาเรียน : สัปดาห์2525251000
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 กลุ่มสาระจำนวน ชั่วโมง : สัปดาห์รวมทั้งปี
 ป.4ป.5ป.6
 ภาษาไทย555200
 คณิตศาสตร์444160
 วิทยาศาสตร์22280
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม22280
 ประวัติศาสตร์

1

1

1

40

 สุขศึกษาและพลศึกษา22280
 ศิลปะ22280
 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี22280
 ภาษาต่างประเทศ22280
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน333120
 สาระเพิ่ม----
      
 รวมเวลาเรียน : สัปดาห์2525251000
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 กลุ่มสาระจำนวน ชั่วโมง : สัปดาห์รวมทั้งปี
 ม.1ม.2ม.3
 ภาษาไทย333120
 คณิตศาสตร์333120
 วิทยาศาสตร์333120
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม333120
 ประวัติศาสตร์

1

1

1

40

 สุขศึกษา11140
 พลศึกษา

1

1

1

40

 ทัศนศิลป์11140
 ดนตรี-นาฎศิลป์

1

1

1

40

 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี22280
 ภาษาต่างประเทศ333120
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน333120
 สาระเพิ่ม 122280
 สาระเพิ่ม 2

1

1

1

40

 สาระเพิ่ม 3

2

2

2

80

 รวมเวลาเรียน : สัปดาห์3030301200


Banner

Search

เศรษฐกิจพอเพียง

DSC01433 (Large) (Custom).JPG

โรงเรียนของหนู

ภาพกิจกรรมของเรา